2022/9/28

A Fuzzy-Based Algorithm for Web Document

Menahem Friedman, Abraham K, el, Moti Schneider, Mark Last, Bracha Shapka, Yuval Elovici, Omer Zaafrany

pp. S24-S27, 2004